Home » แผนการตลาดแอมเวย์

แผนการตลาดแอมเวย์

แผนการตลาดแอมเวย์,แผนรายได้แอมเวย์,แผนธุรกิจแอมเวย์,ธุรกิจแอมเวย์,สมัครนักธุรกิจแอมเวย์

แผนธุรกิจแอมเวย์ 10 ขั้้นตอนรายได้ของธุรกิจแอมเวย์

1. ส่วนลดจากการซื้อผลิตภัณฑ์แอมเวย์และผลกำไรจากการขายปลีกผลิตภัณฑ์

หลังจากที่ท่านสมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวย์เรียบร้อยแล้ว ทุกครั้งที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์ ท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ในราคาสมาชิก ซึ่งจะต่ำกว่าราคาขายปลีกสูงสุดถึง 25% ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ และในฐานะที่ท่านเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ ท่านมีสิทธิ์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ในราคาขายปลีก ทำให้ท่านได้รับผลกำไรจากการขายปลีก ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างต้นทุนสินค้าที่ซื้อมาจากบริษัทกับราคาขายปลีกที่ขายให้กับผู้บริโภค


2. ส่วนลดจากยอดซื้อส่วนตัว 6-21% และส่วนลดแตกต่าง

ส่วนลดจากยอดซื้อส่วนตัว หมายถึง โบนัสที่ท่านจะได้รับจากยอดซื้อของท่านและกลุ่มของท่าน (องค์กร) โดยคำนวณจาก

เปอร์เซ็นต์โบนัสที่ท่านได้รับ จะขึ้นอยู่กับยอดซื้อผลิตภัณฑ์ (มีหน่วยเป็นพีวี) ของท่านและองค์กร ดังตาราง

แผนการตลาดแอมเวย์,แผนรายได้แอมเวย์,แผนธุรกิจแอมเวย์,ธุรกิจแอมเวย์,สมัครนักธุรกิจแอมเวย์

ยอดซื้อสินค้าของท่านและองค์กร
มีหน่วยเป็นพีวี (Point Value) ซึ่งผลิตภัณฑ์แอมเวย์แต่ละชนิดจะมีการกำหนดจำนวนพีวีแตกต่างกันออกไปตามชนิดของผลิตภัณฑ์ ยอดรวมพีวีในแต่ละเดือนของท่านและองค์กรจะเป็นตัวกำหนดเปอร์เซ็นต์โบนัสที่ท่านจะได้รับ

 

อัตราส่วนพีวี:บีวี (PV:BV Ratio)
ปกติแล้วผลิตภัณฑ์แอมเวย์ทุกชนิดที่มีเพื่อการขายปลีก (ยกเว้นอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย) จะมีการตั้งหน่วยของผลิตภัณฑ์เป็น 2 หน่วย คือ พีวี (Point Value) และบีวี (Business Volume) ยอดรวมพีวีในแต่ละเดือนจะเป็นตัวกำหนดเปอร์เซ็นต์โบนัสที่ท่านจะได้รับ ในขณะที่ยอดรวมบีวี เมื่อถูกนำไปคูณกับเปอร์เซ็นต์โบนัสที่ท่านได้รับ จะเป็นเงินโบนัสที่ท่านจะได้รับในเดือนนั้น ๆ

อัตราส่วนพีวี:บีวี เปรียบเสมือนกลไกในการแปลงยอดซื้อที่มีหน่วยเป็นพีวีให้อยู่ในรูปของเงินโบนัส

 

ตัวอย่างเช่น
แผนการตลาดแอมเวย์,แผนรายได้แอมเวย์,แผนธุรกิจแอมเวย์,ธุรกิจแอมเวย์,สมัครนักธุรกิจแอมเวย์

 

ส่วนลดแตกต่าง เป็นเงินโบนัสอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งจะถูกคำนวณจากการนำเปอร์เซ็นต์โบนัสที่ท่านได้รับลบกับเปอร์เซ็นต์โบนัสของผู้ที่ท่านให้การสปอนเซอร์ แล้วนำไปคูณกับยอดรวมบีวีของผู้ที่ท่านให้การสปอนเซอร์

 

แผนการตลาดแอมเวย์,แผนรายได้แอมเวย์,แผนธุรกิจแอมเวย์,ธุรกิจแอมเวย์,สมัครนักธุรกิจแอมเวย์
ตัวอย่างเช่น
แผนการตลาดแอมเวย์,แผนรายได้แอมเวย์,แผนธุรกิจแอมเวย์,ธุรกิจแอมเวย์,สมัครนักธุรกิจแอมเวย์

 


3. ส่วนลดพิเศษทับทิม 2% (Ruby Bonus)

เป็นเงินโบนัสที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนนักธุรกิจแอมเวย์ที่มียอดกลุ่มธุรกิจรวมตั้งแต่ 300,000 พีวีขึ้นไปในเดือนนั้น ๆ
โดยที่ยอดกลุ่มธุรกิจดังกล่าวจะไม่รวม

  • ยอดธุรกิจของสายงานที่มีคุณสมบัติได้รับเปอร์เซ็นต์โบนัสที่ 21%
  • ยอดธุรกิจที่ส่งผ่านจากนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมที่ไม่มีคุณสมบัติเป็น 21% ในเดือนนั้น

การคำนวณส่วนลดพิเศษทับทิม 2%


4. ส่วนลดพิเศษผู้นำ 6% (Leadership Bonus)

เป็นเงินโบนัสที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนนักธุรกิจแอมเวย์ในฐานะผู้นำที่สามารถพัฒนาดาวน์ไลน์ให้มีคุณสมบัติเป็น 21%

เงื่อนไขในการได้รับส่วนลดพิเศษผู้นำ 6 %

แผนการตลาดแอมเวย์,แผนรายได้แอมเวย์,แผนธุรกิจแอมเวย์,ธุรกิจแอมเวย์,สมัครนักธุรกิจแอมเวย์

 การคำนวณส่วนลดพิเศษผู้นำ 6%

แผนการตลาดแอมเวย์,แผนรายได้แอมเวย์,แผนธุรกิจแอมเวย์,ธุรกิจแอมเวย์,สมัครนักธุรกิจแอมเวย์


5. ส่วนลดพิเศษไข่มุก 1% (Pearl Bonus)

เป็นเงินโบนัสที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและให้รางวัลกับนักธุรกิจแอมเวย์ที่สามารถลงไปพัฒนาดาวน์ไลน์สายลึก
(ตั้งแต่ชั้นที่ 2 เป็นต้นไป) ให้มีคุณสมบัติเป็น 21%

เงื่อนไขในการได้รับส่วนลดพิเศษไข่มุก

   • ให้การสปอนเซอร์แก่กลุ่มธุรกิจจำนวนตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป โดยแต่ละกลุ่มจะต้องมีคุณสมบัติได้รับส่วนลด 21% ในเดือนเดียวกัน
   • สายงานการสปอนเซอร์สากลจะไม่ถูกนำมาใช้ในการคำนวณ

ยอดกลุ่มธุรกิจที่ใช้ในการคำนวณส่วนลดพิเศษไข่มุกจะคิดจาก :

ยอดกลุ่มธุรกิจที่มีคุณสมบัติได้รับส่วนลด 21% ในลำดับชั้นที่ 2 เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงยอดกลุ่มธุรกิจของผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับ
ส่วนลดพิเศษไข่มุกคนถัดไปและดาวน์ไลน์ติดตัว

แผนการตลาดแอมเวย์,แผนรายได้แอมเวย์,แผนธุรกิจแอมเวย์,ธุรกิจแอมเวย์,สมัครนักธุรกิจแอมเวย์


6. ส่วนลดพิเศษมรกต (Emerald Bonus) 0.25%

เป็นเงินโบนัสรายปีที่จะจ่ายให้นักธุรกิจแอมเวย์ที่มีคุณสมบัติได้รับ ณ สิ้นปีคุณสมบัติของแอมเวย์ โดยแอมเวย์จะแบ่งเงินเท่ากับ 0.25% ของยอดบีวีของดาวน์ไลน์ทั้งหมดของนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกตและสูงขึ้นไปทุกคนในประเทศ โดยยอดเงินส่วนลดพิเศษมรกตทั้งหมดข้างต้นจะถูกคำนวณจ่ายให้กับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกตและสูงขึ้นไปทุกคนตามคะแนนที่ทำได้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดพิเศษมรกต
เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกตและสูงขึ้นไปที่ดำรงคุณสมบัติและมีสายงานที่มีคุณสมบัติ 21% ในประเทศ
ตั้งแต่ 3 สายงานขึ้นไป

วิธีการคำนวณคะแนน

   1. คำนวณยอดบีวีรวมของดาวน์ไลน์ในแต่ละสายงาน
   2. ใช้ตารางด้านล่างในการคำนวณคะแนนของแต่ละสายงาน โดยการแปลงยอดบีวีรวมของดาวน์ไลน์ในแต่ละสายงานให้เป็นคะแนน
   3. รวมคะแนนทั้งหมดที่ได้จากแต่ละสายงาน

ตัวอย่างเช่น
นาย Z เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกต มีสายงาน 3 สายงานคือสายงาน A B และ C แต่ละสายงานมียอดบีวีรวมเท่ากับ 10 ล้านบีวี 20 ล้านบีวีและ 30 ล้านบีวีตามลำดับ นาย Z จะได้รับคะแนนเท่าไหร่จากสายงานแต่ละสาย

แผนการตลาดแอมเวย์,แผนรายได้แอมเวย์,แผนธุรกิจแอมเวย์,ธุรกิจแอมเวย์,สมัครนักธุรกิจแอมเวย์

ดังนั้น นาย Z จะได้รับคะแนนรวมทั้งหมดเท่ากับ 2,212. 51 คะแนนจากสายงาน A B และ C

หลังจากที่ได้คะแนนรวมทั้งหมดแล้ว แอมเวย์จะแปลงคะแนนเป็นเงินโบนัสที่นักธุรกิจแอมเวย์จะได้รับ จากตัวอย่าง


7. ส่วนลดพิเศษเพชร (Diamond Bonus) 0.25%

เป็นเงินโบนัสรายปีที่จะจ่ายให้นักธุรกิจแอมเวย์ที่มีคุณสมบัติได้รับ ณ สิ้นปีคุณสมบัติของแอมเวย์ โดยแอมเวย์จะแบ่งเงินเท่ากับ 0.25% ของยอดบีวีของดาวน์ไลน์ทั้งหมดของนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรและสูงขึ้นไปในประเทศ โดยยอดเงินส่วนลดพิเศษเพชรทั้งหมดข้างต้นจะถูกคำนวณจ่ายให้กับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรและสูงขึ้นไปทุกคนตามคะแนนที่ทำได้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดพิเศษเพชร
เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรและสูงขึ้นไปที่ดำรงคุณสมบัติและมีสายงานที่มีคุณสมบัติ 21% ในประเทศ
ตั้งแต่ 6 สายงานขึ้นไป

วิธีการคำนวณคะแนน
จะใช้วิธีการคำนวณเช่นเดียวกับการคำนวณส่วนลดพิเศษมรกต

ทราบหรือไม่ ยอกธุรกิจจากสายงานสปอนเซอร์สากล (สายงานต่างประเทศ) สามารถมารวมในการคิดส่วนลดพิเศษมรกตและส่วนลดพิเศษเพชรได้


8. ส่วนลดพิเศษเพชรบริหาร (Diamond Plus Bonus) 0.25%

เป็นเงินโบนัสรายปีที่จะจ่ายให้นักธุรกิจแอมเวย์ที่มีคุณสมบัติได้รับ ณ สิ้นปีคุณสมบัติของแอมเวย์ โดยแอมเวย์จะแบ่งเงินเท่ากับ 0.25% ของยอดบีวีของดาวน์ไลน์ทั้งหมดของนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรและสูงขึ้นไปที่ให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวแก่กลุ่มธุรกิจ 21% จำนวน 7 กลุ่มขึ้นไป โดยยอดเงินส่วนลดพิเศษเพชรบริหารทั้งหมดข้างต้นจะถูกคำนวณจ่ายให้กับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับ เพชรและสูงขึ้นไปทุกคนที่มีคุณสมบัติได้รับตามคะแนนที่ทำได้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดพิเศษเพชรบริหาร
เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรและสูงขึ้นไปที่ดำรงคุณสมบัติและมีสายงานที่มีคุณสมบัติ 21% ในประเทศ ตั้งแต่ 7 สายงานขึ้นไป โดยจะไม่นำสายงานการสปอนเซอร์สากลมารวมในการคำนวณ

วิธีการคำนวณคะแนน

    1. ระบุจำนวนสายงานที่มีคุณสมบัติทั้งหมด (แต่ละสายงานต้องมีคุณสมบัติเป็น 21% ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
     ในรอบปีคุณสมบัติแอมเวย์)
    2. ใช้ตารางด้านล่างในการคำนวณคะแนน หรือ “จำนวนหน่วย (Unit)” ที่แต่ละสายงานทำได้

แผนการตลาดแอมเวย์,แผนรายได้แอมเวย์,แผนธุรกิจแอมเวย์,ธุรกิจแอมเวย์,สมัครนักธุรกิจแอมเวย์

ตัวอย่างเช่น
นาย A เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรที่มีสายงานที่มีคุณสมบัติในประเทศจำนวน 7 สายงาน โดยที่แต่ละสายงานมีจำนวนเดือนที่มีคุณสมบัติ 21% สายงานละ 6 เดือน (รวมเดือนที่มีคุณสมบัติทั้งหมดเท่ากับ 7×6 = 42 เดือน)

3.  แปลงจำนวนหน่วยเป็นจำนวนเงินที่นักธุรกิจแอมเวย์จะได้รับจากตัวอย่าง

 


9. รางวัลการดำรงคุณสมบัติครั้งแรก (One Time Cash Award)

เป็นเงินโบนัสที่จ่ายให้กับนักธุรกิจแอมเวย์ที่ดำรงคุณสมบัติในครั้งแรกตั้งแต่ระดับเพชรคู่จนถึงระดับมงกุฎทูตสองผู้สถาปนา
เป็นรางวัลกับนักธุรกิจแอมเวย์ที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงเป็นครั้งแรก

แผนการตลาดแอมเวย์,แผนรายได้แอมเวย์,แผนธุรกิจแอมเวย์,ธุรกิจแอมเวย์,สมัครนักธุรกิจแอมเวย์


10. ส่วนลดพิเศษสองผู้สถาปนา (Founders Achievement Award)

ส่วนลดพิเศษสองผู้สถาปนานี้เป็นเงินโบนัสที่จัดขึ้นมาเป็นพิเศษและมิได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจของแอมเวย์แต่อย่างใด ส่วนลดพิเศษนี้จะจ่ายให้กับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรและสูงขึ้นไปที่มีคุณสมบัติ และเป็นผู้ที่มีประวัติในการดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎจรรยาบรรณและระเบียบปฎิบัติ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

  1. จะต้องเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรที่ได้รับส่วนลดพิเศษเพชร
  2. จะต้องมีคะแนนจากสายงานไม่น้อยกว่า 8 คะแนนภายในปีคุณสมบัตินั้น
  3. ในกรณีที่นักธุรกิจแอมเวย์ดำเนินธุรกิจมากกว่า 1 ธุรกิจในสาขาอื่น ๆ มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินรางวัลส่วนลดพิเศษสองผู้สถาปนา แอมเวย์จะจ่ายเงินรางวัลที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกันระหว่างสาขาต่าง ๆ เพียงสาขาเดียว
  4. มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีประวัติในการดำเนินธุรกิจถูกต้องตามจรรยาบรรณและระเบียบปฎิบัติ

แผนการตลาดแอมเวย์,แผนรายได้แอมเวย์,แผนธุรกิจแอมเวย์,ธุรกิจแอมเวย์,สมัครนักธุรกิจแอมเวย์

ตารางเงินรางวัลส่วนลดพิเศษสองผู้สถาปนา

แผนการตลาดแอมเวย์,แผนรายได้แอมเวย์,แผนธุรกิจแอมเวย์,ธุรกิจแอมเวย์,สมัครนักธุรกิจแอมเวย์

 


ติดต่อสอบถาม
Tel. 093-696-4496
ID Line. @770hpodm หรือ คลิ๊ก
Facebook. 21ABO
E-Mail. info@21abo.com
สมัครสมาชิกแอมเวย์